České právo a piráti 3/3 – PlayStation a „Mod Chip“

Třetí díl našeho seriálu o pirátství nahlédne do problematiky odkazování na stránky s nelegálním software, ale především se bude věnovat PlayStation. Tato herní konzole trpí velmi rozšířeným druhem porušování autorského zákona, využíváním „modifikačních chipů“ za účelem hraní vypálených her. Jak moc je ModChip v konfliktu se zákonem?

Předchozí díly článku:

České právo a piráti 1/3 - z pohledu uživatele

České právo a piráti 2/3 - z pohledu "profesionálního" piráta "podnikatele"

Linkování nelegálního software nebo registračních čísel

V těchto případech je situace o něco složitější. Pokud vím, žádný takovýto případ se zatím u žádného českého soudu neřešil – což ovšem neznamená, že by k tomu nemohlo někdy v budoucnu dojít. O co jde?

Dejme tomu, že máte internetové stránky, na kterých (kromě jiných, z hlediska práva zcela bezproblémových věcí) máte i odkazy na nelegální software, který se ale nenalézá na vašem serveru. Dokonce ani nemusíte mít odkazy přímo na onen software, ale na nějaké stránky, kde se dá stáhnout nebo kde se dají najít různá registrační čísla či jejich generátory.

Válcování je oblíbená zábava snad všude. Na Tchaiwanu...

Na první pohled je vše v pořádku – vždyť vy sami nic špatného neděláte, neumožňujete nějak stahovat či registrovat ony programy ani nic takového. To je také argumentace těch, kteří zastávají názor, že takovéto odkazy jsou právně zcela v pořádku.

...stejně jako v Rusku.

Proti nim ale stojí lidé, kteří tvrdí, že to v pořádku vůbec není. Odkazují na § 10 odst. 1 písm. c) TZ, kde se praví, že Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně …c) poskytl jinému pomoc k spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem přispět po trestném činu (pomocník).

A nejen válcování...

Zastánci tohoto názorového proudu argumentují, že umístění linků na nelegální software se dopouštíte napomáhání jinému k trestnému činu porušování autorského práva (dle § 152 TZ) a proto jste odpovědní dle § 10 odst. 2 TZ stejně jako ten, kdo tento čin sám spáchal (Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka (tedy těch, kdož jsou vypočítáni v prvním odstavci) se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže tento zákon nestanoví něco jiného. – což v tomto případě nestanoví).

A jak je to tedy v praxi? Dokud se nějaký takovýto případ neocitne před soudem, nebude právoplatně rozhodnut až před Nejvyšším soudem a toto rozhodnutí se nedostane do judikatury Nejvyššího soudu, budeme se moci pouze domýšlet. Protože do té doby to bude záležet jen a pouze na úvaze rozhodujícího soudce…

Problémy s hardware

Ano, i zde mohou nastat problémy. A to v souvislosti s § 43 AZ, kde se stanoví, že Do práva autorského neoprávněně též zasahuje ten, kdo vyvíjí, vyrábí, nabízí k prodeji pronájmu nebo půjčení, dováží, rozšiřuje nebo využívá pro dosažení majetkového prospěchu poskytováním služeb nebo jiným způsobem pomůcky zamýšlené k odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti technických zařízení nebo jiných prostředků k ochraně práv.

Jinými slovy – je nelegální do ČR dovážet a zde prodávat například i vypalovačky, které umí obejít některé z možných proti-pirátských ochran, které na CD umisťují jednotlivý výrobci a distributoři. Tento problém se může teoreticky dotknout i obyčejného uživatele za předpokladu, že například umožní někomu, aby si na jeho (výše zmíněnou schopností obejít některou z ochran disponující) vypalovačce nějak zkopíroval své CD. Ovšem to je problém již značně hypotetický.

PlayStation a ModChip

Ovšem o poznání méně hypotetickým se tento problém stává v případě ModChipů pro PS a PS2, které svojí funkcí umožňují obejít speciální vnitřní ochranu, kterou tyto stroje disponují a která nedovoluje na nich spouštět jiné nežli originální PS nosiče a současně i zabraňuje obejít lokalizaci her (pro vysvětlení, SONY má svět rozdělený na tři regiony – Evropu, Ameriku a Asii – s tím, že PS2 v každém z těchto regionů jsou schopné přehrávat pouze hry určené pro danou oblast).

 Zde se však již jedná o problematiku značně specifickou, proto jsme se obrátili přímo na českou pobočku firmy SONY se žádostí, aby se k našim jednotlivým otázkám vyjádřila. Zajímala nás legálnost či nelegálnost ModChipů - a to na jednotlivých úrovních jejich životní pouti:

1. Osoby, které ModChipy vyrábí

SONY: V lednu 2002 při procesu u Nejvyššího soudu v Londýně došlo k vytvoření precedensu, když společnost Sony Entertainment Europe (SCEE) zaznamenala úplné vítězství nad chipováním herních konzolí PlayStation a bylo jí rovněž přisouzeno značné odškodné ze strany obžalované společnosti Channel Technology. Předseda senátu shledal, že ochrana proti kopírování, kterou SCEE přidala na hrací disky, měla zabránit či omezit kopírování her a dodal, že ModChip je zařízení navržené za účelem obejít tuto ochranu. Dodal také, že některé funkce ModChipu znamenají porušení této ochrany a že výrobce o tomto faktu věděl. Z těchto důvodů je pak výroba a prodej ModCHipů nezákonná.

(celé znění oficiální zprávy SONY o této události si můžete přečíst pod tímto článkem)

2) Osoby, které ModChipy prodávají a instalují

SONY: Nabízení, prodej, nákup, instalace, atd. Mod Chipu jakožto zařízení, které obchází ochranu proti používání nelegálních (pirátských) kopií PlayStation her… atd. je nelegální a porušuje autorský zákon.

Neboť jak se v něm praví v § 43: …do práva autorského neoprávněně zasahuje i ten, kdo vyvíjí, vyrábí, nabízí k prodeji, k pronájmu nebo půjčení, dováží, rozšiřuje nebo využívá pro dosažení majetkového prospěchu poskytováním služeb nebo jiným způsobem pomůcky zamýšlené k odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti technických zařízení nebo jiných prostředků k ochraně práv…

Zde je to jasně řečeno a žádné mlžení nepřipadá v úvahu. Záložní CD si tedy můžete udělat pouze tam, kde není výrobcem (majitelem autorských práv) nastavena ochrana proti kopírování. Některá hudební CD jsou již také opatřena ochranou proti kopírování a zase je jen otázkou času, kdy nějaký koumák najde způsob, jak ji obejít. To ovšem už bude znamenat porušení autorského práva.

U nás dlouho nechtěla policie a státní zástupci uznat, že jakákoliv manipulace s ModChipem je trestná – výrobou počínaje, obchodem pokračuje a instalací konče. Nyní došlo konečně k precedentu i u nás – případ „Uhlíř a Uhlířová“, kteří byli odsouzeni v Českých Budějovicích (případ zatím nenabyl právní moci). V rozsudku se píše: …realizovali za úplatu úpravu originálních herních konzolí Sony PlayStation modifikačním čipem, který obchází ochranu herního software danou výrobcem.

O těchto pirátech též vyšel článek v Jihočeských novinách ze dne 21.5.2003

Poznámka: České právo precedenty nezná. Jediný jim alespoň vzdáleně podobný právní institut je judikatura Nejvyššího soudu. Ten ji vydává na základě svých rozhodnutí. Nerozhodoval-li však v tomto případě, není ani žádný na tuto problematiku se vztahující judikát.

3) Koncoví uživatelé, tedy hráči (ovšem čistě otázka chipování, ne následné hraní pirátských kopií)

SONY: Otázka chipování dtto 2) – jde o porušení autorského zákona. Žádná záložní kopie není u PlayStation dovolena. Pouze originály.

4) Používání ModChipů k obcházení lokalizace her – čistě za účelem hraní originálek, pocházejících však z jiného regionu

SONY: Regiony jsou USA a Japonsko – NTSC, Evropa – Pal. Jakákoliv manipulace s chipem porušuje autorské právo, jak jsme již psali. Tzn. jakmile si někdo nechá nainstalovat chip, ať už z jakéhokoliv důvodu, obchází ochranu proti kopírování a porušuje autorské právo.

Jak to tedy - stručně shrnuto - je? Do autorského práva dle § 43 AZ v tomto případě zasahuje každý, kdo ModChipy vyrábí, dováží, nabízí k prodeji či instaluje. Samotný koncový uživatel se pouhým vlastnictvím ModChipu ničeho nedopouští; on právo porušuje tím, že jej používá k hraní pirátských kopií či her lokalizovaných pro jiný region.

Předchozí díly článku:

České právo a piráti 1/3 - z pohledu uživatele

České právo a piráti 2/3 - z pohledu "profesionálního" piráta "podnikatele"

Nenechte si ujít již brzy na Doupěti:

Pro velký zájem: České právo a piráti 4 – nejdiskutovanější problémy

Použité zkratky:

AZ – autorský zákon; zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským
TZ – trestní zákon; zákon č. 140/1961 Sb.

Poznámka: Právo je o výkladu. Je tedy možné se v praxi setkat i s jinými interpretacemi zákonných norem, než které jsou uvedeny v článku. Vím o tom a snažil jsem se postihnout vše co nejpodrobněji a nejšířeji; to ale v textu takovéhoto rozsahu a takovéto odborné úrovně není zcela možné…

Příloha: Tisková zpráva Sony, týkající se problematiky ModChipů

Poznámka redakce: zpráva je uvedena v kompletním, původním znění, bez jakýchkoliv úprav.

SPOLEČNOST PLAYSTATION ZVÍTĚZILA V SOUDNÍM SPORU NAD VÝROBCI MOD CHIPŮ

- Stanoveno značné odškodné a náhrada soudních výloh -

24. leden, Londýn – Včera při procesu u Vysokého soudního dvoru zaznamenala společnost Sony Entertainment Europe (SCEE) úplné vítězství nad “chipováním” hracích konzolí PlayStation a bylo jí rovněž přisouzeno značné odškodné ze strany obžalované strany, společnost Channel Technology.

Hry edice PlayStation určené pro hrací konzole PlayStation obsahují ochranu proti kopírování, která zaručuje, aby na hracích konzolách bylo možno hrát pouze originální hry a vylučuje nezákonné kopírování a následné používání práv duševního vlastnictví. Společnost, pd názvem Channel Technology nabízela v prodeji tzv. mod chipy, které nezákonně obcházely ochranu her proti kopírování, poté co byly nainstalovány na PlayStation konzole.

Předseda senátu shledal, že ochrana proti kopírování, kterou společnost SCEE přidala na hrací disky, měla zabránit či omezit kopírování her a dodal, že „mod chip“ je zařízení navržené za účelem obejít tuto ochranu. Dále uvedl, že některé funkce „mod chipů“ znamenají porušení této ochrany a že výrobce o tomto faktu věděl. Z těchto důvodů je pak následný prodej „mod chipů’’ nezákonný.

Soud rozhodl zcela ve prospěch společnosti SCEE, když uvedl, že obžalovaná strana jednala zjevně nezákonně a uložil jí zaplatit značné odškodné a náhradu soudních výloh. Dále nařídil obžalované straně, aby neobchodovala s PlayStation „mod chipy” a odevzdala jejich veškeré zásoby, které vlastní. Obžalovaná strana se proti rozhodnutí neodvolala.
 
K úspěchu tohoto soudního řízení David Reeves, první viceprezident prodeje a marketingu společnosti SCEE, poznamenal : „Tento případ zcela jasně potvrzuje, že se společnost Sony Computer Entertainment Europe má právo chránit proti pirátství a zamezit nezákonnému používání svého duševního vlastnictví a duševního vlastnictví třetích stran, v tomto případě firem, které hry vyvíjejí.
Výrobcům a distributorům „mod chipů“ ve všech oblastech se systémem PAL tímto dáváme jasně najevo,  že proti nim budou soustavně podávány soudní žaloby.”

KONEC

Pro více informací prosím kontaktujte:

Nick Sharples (nick_sharples@scee.net)
Sony Computer Entertainment Europe Ltd
Tel: + 44 207 859 5301 Fax: + 44 207 859 5036

V případě že chcete přísně důvěrně upozornit orgány na případy pirátství video her, volejte prosím Evropskou Asociaci vydavatelů zábavního softwaru (ELSPA) Horká linka +44 (0) 870 5133405 nebo vyplňte formulář na webových stránkách této asociace www.elspa.com

Sony Computer Entertainment Europe Ltd.

Společnost Sony Computer Entertainment Europe, se sídlem v Londýně, je zodpovědná za distribuci, obchodování a prodej softwaru a hardwaru pro PlayStation, PS one a PlayStation2 ve 100 oblastech po celé Evropě, na Blízkém východě, Africe, Oceánii a Indii. Na konci září roku 2001 bylo dodáno do těchto PAL oblastí více než 35 milionů jednotek PlayStation a více než 88 milionů na celém světě. Od svého debutu v Japonsku 4. března 2000 do konce září 2001 bylo dodáno  více než 20 milionů jednotek PlayStation2 na celém světě, což z něj činí jeden z nejúspěšnějších výrobků spotřební elektroniky historie uvedených na trh.

Loga PlayStation, PS one, PS2 a PlayStation jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Více informací o výrobcích PlayStation naleznete na http://www.scee.com a http://www.playstation.com .

Diskuze (88) Další článek: Half-Life 2 (ne)odložen na rok 2004

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,